Chaos
Architecture

Industry solutions

Explore our ecosystem

Products

Media & Entertainment

Industry solutions

Explore our ecosystem

Products

Product & E-Commerce

Industry solutions

Explore our ecosystem

Products

Education & Community
The State of AI in Architecture.

New insights from 1,200+ architects.

Help

Chaos Help Center


What are you looking for?

Уведомление за поверителност

С настоящото „Хаос софтуер“ ООД, ЕИК 131375768 („Хаос Софтуер“, „Ние“) предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени при селекция на кандидати за работа, организирана от Хаос Софтуер. 

Това уведомление има за цел да ви помогне да разберете защо и как може да използваме вашата информация. Списъците и примерите по-долу са илюстративни, неизчерпателни и не са напълно представителни за всеки кандидат в рамките на Хаос Софтуер.

Какви Ваши лични данни обработваме? 

„Лични данни“ означава всяка информация за Вас, от която бихте могли да бъдете идентифицирани, включително информация, която може да бъде защитена съгласно приложимото национално и европейско законодателство. 

Личните данни, които се обработват при избор на кандидати за работа, са следните:

Категории лични данниВидовеОснование за обработване
Информация за Вас Име, презиме, фамилия, дата на ражданеСъгласие, изразено от Ваша страна чрез изпращане на кандидатурата Ви за конкретната позиция
КонтактиЕлектронна поща, адрес и телефон
Образование Образователна и/или квалификационна степен
Професионален опит Придобит професионален опит, трудов стаж и умения
Други данни, предоставени от Вас чрез изпращане на кандидатурата ВиПрепоръки от предишни работодатели, сертификати за преминати курсове и други

 За какви цели ще използваме Вашите данни? 

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за следните цели:

− Извършване на подбор на кадри;

− Бъдещо сключване на трудов договор, в случай че кандидатурата Ви е успешна. 

Данните, предоставени с кандидатура за определена позиция, ще бъдат обработвани само за конкретната позиция въз основа на Вашето съгласие, демонстрирано чрез подаване на кандидатура. При наличието на изрично съгласие от Ваша страна, кандидатурата Ви може да бъде запазена и разгледана и за бъдещи позиции, обявени от Хаос Софтуер. 

С кого можем да споделяме Вашите лични данни? 

Хаос Софтуер зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно Хаос Софтуер да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

− Доставчици на услуги: Когато използваме доставчици на услуги, свързани с управление на човешките ресурси, техническа поддръжка на вътрешни информационни системи (използвайки услугите на Microsoft, Google и Bamboo HR LLC) и оперативна поддръжка на дейността ни, е възможно Хаос Софтуер да разкрие лични данни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита.

 − Други дружества в Групата на Хаос Софтуер: За определени позиции е възможно Хаос Софтуер да сподели селектирани кандидатури с други дружества в Групата на Хаос Софтуер на територията на Европейския съюз. Подобно разкриване на лични данни се извършва при спазване на приложимото българско и европейско законодателство.

Споделят ли се Ваши лични данни в страни извън Европейския съюз и европейското икономическо пространство?

Хаос Софтуер използва услугите на Microsoft и Google във връзка с изграждането и функционирането на своята техническа инфраструктура. Като част от този процес е възможно Ваши лични данни да бъдат съхранявани на сървъри, собственост на Microsoft, Google, както и на Bamboo HR LLC, които са физически разположени извън ЕС. 

Важно е да знаете, че Вашите лични данни могат да бъдат записвани на въпросните сървъри единствено с цел съхранение, като част от сключени договори между Хаос Софтуер и Microsoft, Google и Bamboo HR LLC, в които са залегнали клаузи, гарантиращи осигуряването на адекватно ниво на защита. 

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

− Кандидатури, предоставени за конкретна позиция, ще бъдат унищожавани след приключване на процедурата по селекция на кандидати, но не по-късно от 3 месеца. Кандидатурата(ите) на успешния кандидат(и), с които Хаос Софтуер сключи договор, ще бъдат съхранявани в трудовото досие за целите на трудовото правоотношение и при условия, допълнително указани от Хаос Софтуер. 

− Кандидатури, за които е дадено съгласие да бъдат обработвани за бъдещи позиции, ще бъдат обработвани за срок от 5 години, следващи годината на кандидатстване, или до оттегляне на съгласието за обработка. 

Вашите права по отношение на личните Ви данни 

При спазване на европейското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от Хаос Софтуер: 

1. Да получите достъп до Вашите лични данни, които Хаос Софтуер обработва, и да получите копие от тях;

2. При непълнота или неточност в данните, които Хаос Софтуер обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;

3. Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са: ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други; 

4. В определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;

5. В определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;

6. Да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;

7. Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие. 

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на Хаос Софтуер на нашия уебсайт.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това. 

Как да се свържете с нас? 

Можете да се свържете с на следния адрес: България, гр. София 1784, район Младост, бул. “Цариградско шосе” No 147, ет. 4, ел. поща:  contacts@chaosgroup.com

Нашето длъжностно лице по защита на личните данни e Ленко Ресиловски, ел. поща: dpo@chaosgroup.com

Chaos
© 2024 Chaos Software EOOD. All Rights reserved. Chaos®, V-Ray® and Phoenix FD® are registered trademarks of Chaos Software EOOD in Bulgaria and/or other countries.