Chaos

文章标签为 "rigging"

thumb-vray6releasevideo.png
Chaos 的 3D 团队揭露 V-Ray 6 发布视频的幕后秘辛

透过本专访,了解更多关于 3ds Max、Cinema 4D 和 V-Ray for Maya 6 发布视频的创作过程、以及紧密的团队合作。

Chaos
© 2024 Chaos Software 保留一切权利