Chaos

文章标签为 "qt-fication"

collage3_thumbnail.jpg
V-Ray 用户接口 Qt 化的研发秘辛

在这个 Chaos 创新实验室的首篇文章中,我们将透露 Chaos 团队在 Autodesk 3ds Max 中,V-Ray 用户接口的 Qt 化的艰辛研发历程。

Chaos
© 2024 Chaos Software 保留一切权利